วิธีใช้งานโปรแกรม เทคนิคการใช้ EXCEL

วิธีใช้งาน

วิธีใช้งานโปรแกรมเงินเดือน

วิธีใช้งานแบบประมาณการภาษีกลางปีนิติบุคคล ภ.ง.ด.51 (วิดีโอ)

วิธีใช้งานตารางสรุป ภ.พ.30 (คลิปวิดีโอ)

วิธีใช้งานตารางสรุป ภ.พ.30

วิธีใช้งานทะเบียนสินทรัพย์ถาวรผูกสูตรคำนวณค่าเสื่อมราคา

โปรแกรมแจ้งหนี้-รับเงิน (คลิปวิดีโอ)

โปรแกรมแจ้งหนี้-รับเงิน

การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม


เทคนิคการใช้งาน excel อย่างคล่อง

Excel การรวมตารางในหลายSheetให้อยู่ในSheetเดียวกัน ด้วย Power Query

วิธีแปลงข้อมูลจากไฟล์รายงานโปรแกรมบัญชี Express เพื่อใช้งานต่อใน Excel

ยอดขายใน ภ.พ.30

การกระทบยอดรายได้ตามบัญชี ภ.ง.ด.50 กับยอดขายใน ภ.พ.30

สวัสดิการพนักงานและการจัดประเภท

ส่งข้อความหา facebook Excel1Click