ลดราคา!

โปรแกรมเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรอง50 ทวิ แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ประกันสังคม

2,590.00฿

โปรแกรมเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรอง 50 ทวิ แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ประกันสังคม จัดทำเป็น Excel template ใช้งานง่าย 

1 ไฟล์ ใช้งานได้ 1 บริษัท ไม่จำกัดอายุการใช้งาน

หมวดหมู่:

แบบฟอร์มเงินเดือน Excel template

 • วิธีใช้งานโปรแกรม Click
 • ระบุประเภทเงินได้และรายการหัก
  1. เงินได้ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าครองชีพ โบนัส สูงสุด 12 ประเภท กิจการสามารถแก้ไขแต่ละประเภทเองได้
  2. รายการหักก่อนเงินได้ สูงสุด 4 ประเภท กิจการสามารถแก้ไขแต่ละประเภทเองได้
  3. เงินหักไม่กระทบเงินได้พึงประเมิน เช่น ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม เงินกู้ สูงสุด 12 ประเภท กิจการสามารถแก้ไขแต่ละประเภทเองได้
  4. เงินเพิ่มไม่กระทบเงินได้พึงประเมิน  สูงสุด 4 ประเภท กิจการสามารถแก้ไขแต่ละประเภทเองได้
 • จัดทำสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงาน พร้อมรายละเอียดรายได้และรายการหักแต่ละประเภท จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคมเป็นรายเดือน และยอดสะสมรายปี ของรายได้ ประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิให้แก่พนักงาน ยอดสะสมรายปี ของรายได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ประกันสังคม
 • ยื่นแบบภ.ง.ด.1 รายเดือน สามารถ export ไฟล์ txt เพื่อใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.1 ของกรมสรรพากร โดยเลือกได้ว่าจะยื่นเฉพาะพนักงานที่หัก ณ ที่จ่าย หรือยื่นทุกคน
 • ยื่นแบบภ.ง.ด.1ก รายปี สามารถออกใบแนบ ภ.ง.ด.1 ก สรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทอื่นๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรอบรายปี
 • ส่งไฟล์เงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ตามค่าจ้างที่ให้พนักงาน และแบบ กท.20 ก นำส่งประกันสังคมรายปี โดยแสดงรายการกระทบยอดเงินได้ตาม ภ.ง.ด.1ก ให้อัตโนมัติ   
 • 1 ไฟล์ ใช้งานได้ 1 บริษัท ไม่จำกัดอายุการใช้งาน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนก่อนใช้งานโปรแกรม  วิธีลงทะเบียนโปรแกรม