ตารางคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างง่าย

590.00฿

สำหรับกิจการคำนวณเงินได้ที่จ่ายว่ามีภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนกี่บาทต่อเดือน

หมวดหมู่:

สำหรับกิจการคำนวณเงินได้ที่จ่ายให้พนักงานตามมาตรา 40(1) และ (2) ว่ามีภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนกี่บาทต่อเดือน

โดยรองรับการหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท และระบุค่าลดหย่อนของแต่ละคนเอง

หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถเปลี่ยนแปลงได้