ลดราคา!

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน

1,890.00฿

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เป็นรายงาน pivot table สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สามารถเลือกเปรียบเทียบได้ เช่น อัตราส่วนต่อยอดรายได้ อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิ
สามารถทำงบรายเดือน เปรียบเทียบงวดได้ถึง 12 งวด(เดือน)  และแบบรายปีได้

มีตัวอย่างประกอบ